ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียด

1

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชบำบัดวิกฤต ปี พ.ศ. 2562 

(มคว. 1) 

2 มาตรฐานคุณวุฒิการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 

(มคว. 2)

 

 

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  ประจำปี 2558-2559

 

ชั้นปีที่ 2

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 สถาบัน

1 พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

 

ศิริรา

2 พญ.ประณิธิ ด่านพระประเสริฐ

 

ศิริราช

3 นพ.พุธพงศ์ นิภัสตรา 

 

ศิริราช

4 นพ. ประพันธ์  เหล่าพรรณราย

 

 ศิริราช

5 พญ.กรุณา  วงษ์ตั้งมั่น

 

ศิริราช

6 พญ. พรรัตน์    จินดา

 

ศิริราช

7 วรางคณา  ตันติพรสินชัย

 

จุฬา

8 นพ.ปิยพล  อริยปรีชากุล

 

รามา

9 นพ.สมเจริญ  เทียนชัยโรจน์

 

รามา

10 พญ.พิมวัฒนา  ปิ่นเสม

 

รามา

 


 

ชั้นปีที่ 1

 

 

ชื่อ - สกุล

 

  สถาบัน

1 พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพาณิช

 

ศิริราช

2 พญ. นันทิยา แพทยานันท์

 

ศิริราช

3 นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน

 

ศิริราช

4 พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

 

ศิริราช

5 พญ.ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี

 

ศิริราช

6 พญ.มัชรีรัตน์ ศรีวัชรินทร์

 

จุฬา

7 พญ.ฆริกานต์  อักษรชาติ

 

จุฬา

8 พญ.มุจลินนท์  อารีรักษ์

 

เชียงใหม่

9 พญ.ณิชกานต์  นาขวัญ

 

สงขลา

10 นพ.พัทธวุฒิ  จันทูปมา

 

พระมงกุฎ

11 นพ.พีรพล  ประทีปอมรกุล

 

วชิระ

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน


1. นพ.พิทักษ์ ไชยกูล

2. นพ.ภูษิต เฟื่องฟู

3. นพ.ธวัชชัย อาณาประโยชน์

4. นพ.ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

5. นพ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์

6. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

7. นพ.กิตติพงษ์ ศรัณยานุรักษ์

8. นพ.สัณฐิติ โมรากุล

9. นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์

10. นพ.เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ

11. นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงค์วงศ์

12. นพ.ชาญวิทย์ ชินวงศ์

13. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

14. นพ.ดุสิต นิมมานรัตน์

15. พญ.สุมนี วัชรสินธุ์

16. นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี

17. นพ.นพพร ประสงค์มณีรัตน์

18. นพ.ธีระ ธำรงหวัง

19. นพ.บรรเจิด บาลมงคล

20. พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์

21. นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี

22. นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์

23. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

24. นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์

25. พญ.ฐิติพร นภาประสิทธิ์

26. นพ.ยิ่งยศ คล้ายอ่อน

27. นพ.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์

28. นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย

29. นพ.ภาณูวัฒน์ พรหมสิน

30. นพ.อำรุง เลียวรักษ์โอฬาร

31. นพ.เพชร วัชรสินธุ์

32. พญ.สุภาพร เลิศสว่างวงศ์

33. นพ.นิมิต บูรณสิงห์

34. นพ.อนุพล พาณิชย์โชติ

35. นพ.การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรงค์

36. นพ.จตุพร ศิริกุล

37. นพ.จิรพงศ์ สุวรรณบุญฤทธิ์

38. นพ.นรเดช พงศ์ปริตร

39. นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล

40. นพ.ปรีชา ธำรงไพโรจน์

41. พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

42. พญ.วิมลรัตน์ แสงนพคุณศรี

43. นพ.ศิริชัย แสงงามมงคล

44. นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

45. พญ.จิรารัตน์ เทียนสิวากุล

46. นพ.ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์

47. นพ.นรินทร์ จินดาเวช

48. พญ.นลิน โชคงามวงศ์

49. พญ.ปรารถนา ศรีสร้างทอง

50. พญ.วศินีนาถ มงคลพันธ์

51. นพ.สมคิด นะกิจ

52. พญ.สุนทรี อากาศฤกษ์

53. นพ.สุรัตน์ นาคะวิโรจน์

54. พญ.หทัยระวี ห้าวหาญ

55. นพ.อรรณพ พิริยะแพทย์สม

56. นพ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี ร.น.

57. นพ.กลวิชย์ ตรองตระกูล

58. พญ.ชุติมา จิระนคร

59. พญ.ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์

60. นพ.ธงชัย ลีลายุทธชัย

61. นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

62. นพ.พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ

63. พญ. นนทิดา โรจนพิทยากร

64. นพ.ธรรมพร เนาว์รุ่งโรจน์

65. พญ.โชติมา แซ่เตีย

66. พญ.ไพลิน รัตนวัฒน์กุล

67. พญ.ภัทริน ภิรมย์พานิช

68. พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร

69. นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์

70. นพ.ทนุวงศ์ เวียรศิลป์

71. พญ.นิวัน กลิ่นงาม

72. พญ.ปานหทัย ทองมาก

73. นพ.พรอนันต์ โดมทอง

74. พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง

75. นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช

76. นพ.สรภพ ภักดีวงศ์

77. นพ.อนุแสง จิตสมเกษม

78. พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร

79. นพ.วศิน จิริศานต์

80. พญ.วัชรินทร์ ฉายากุล

81. พญ.วาสนา ไทยพิสุทธิกุล

82. นพ.เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  ประจำปี 2558-2559

ชั้นปีที่ 2

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 สถาบัน

1 พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

 

ศิริรา

2 พญ.ประณิธิ ด่านพระประเสริฐ

 

ศิริราช

3 นพ.พุธพงศ์ นิภัสตรา 

 

ศิริราช

4 นพ. ประพันธ์  เหล่าพรรณราย

 

 ศิริราช

5 พญ.กรุณา  วงษ์ตั้งมั่น

 

ศิริราช

6 พญ. พรรัตน์    จินดา

 

ศิริราช

7 วรางคณา  ตันติพรสินชัย

 

จุฬา

8 นพ.ปิยพล  อริยปรีชากุล

 

รามา

9 นพ.สมเจริญ  เทียนชัยโรจน์

 

รามา

10 พญ.พิมวัฒนา  ปิ่นเสม

 

รามา

 


 

 

ชั้นปีที่ 1

 

 

ชื่อ - สกุล

 

  สถาบัน

1 พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพาณิช

 

ศิริราช

2 พญ. นันทิยา แพทยานันท์

 

ศิริราช

3 นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน

 

ศิริราช

4 พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

 

ศิริราช

5 พญ.ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี

 

ศิริราช

6 พญ.มัชรีรัตน์ ศรีวัชรินทร์

 

จุฬา

7 พญ.ฆริกานต์  อักษรชาติ

 

จุฬา

8 พญ.มุจลินนท์  อารีรักษ์

 

เชียงใหม่

9 พญ.ณิชกานต์  นาขวัญ

 

สงขลา

10 นพ.พัทธวุฒิ  จันทูปมา

 

พระมงกุฎ

11 นพ.พีรพล  ประทีปอมรกุล

 

วชิระ