การประชุมวิชาการประจำปี 2563

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ

ประจำปี 2562

Facing the Changes

Sales price: 

ราคาเล่มละ 800.-บาท ค่าจัดส่ง 0.- บาท

*"หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ของทั้งแพทย์และทีมสหสาขาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยทั่วไป หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และผู้สนใจทั่วไป"


 

หนังสือ CHOC

Sales price: 

ราคาเล่มละ 450.-บาท ค่าจัดส่ง 50.- บาท

*ปัจจุบันตำราภาษาไทยเกี่ยวกับการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อกยังมีไม่มาก สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำตำราภาษาไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยช็อก ที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤตแบบต่างๆ นอกจากนั้นเนื้อหายังครอบคลุมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการรักษา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการรักษา และเฝ้าติดตามระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกอีกด้วย


 

หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ

ประจำปี 2561

ICU Everywhere

Sales price: 800.00 บาท

*หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุม และเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ รวมทั้งใช้ค้นคว้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ


หนังสือ ICU Survival Guidebook

Sales price: 275.00 บาท

*หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เริ่มต้นปฏิบัติงานใน ICU เพื่อประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้จริง อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่ระยะก่อนผู้ป่วยจะดำเนินโรคไปจนมีภาวะหัวใจและการหายใจหยุดทำงาน

งดการสั่งซื้อทาง online เนื่องจากหนังสือหมดแล้ว 
หากสนใจกรุณาสอบถามที่ 
PB for book (085-917-2904) 
หรือศูนย์หนังสือจุฬาฯ)


 

หนังสือAll About Critical Care:

Toward critical care excell

Sales price: 600.00 บาท

*หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ ... 


หนังสือ Mechanical Ventilation: 

The Essentials 

“งดจำหน่ายชั่วคราว”

*หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ ...

“เนื่องด้วยมีข้อความบางส่วนในหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ไม่เหมาะสม ทางสมาคมจึงงดการจำหน่าย และเรียกคืนหนังสือทั้งหมด ผู้ที่ซื้อไปแล้วขอให้จัดส่งคืนมาที่สมาคมฯ ทางสมาคมฯจะโอนเงินค่าหนังสือคืนตามราคาปกพร้อมค่าส่งให้”

"สำหรับผู้ประสงค์จะขอคืนหนังสือ Click"


หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

Sales price: 199.00 บาท

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบท ...

 

 

 

โปรดกรอกแบบสอบถามพื่อเข้าสู่การรับชม

*หากท่านเคยตอบแบบสอบถามแล้ว ท่านสามารถเข้าชมวีดีโอได้จาก link ที่เคยส่งให้ทางอีเมล
(สามารถตอบได้หลายข้อ)
(สามารถตอบได้หลายข้อ)

ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต


ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  

** ทั้งนี้ก่อนดำเนินการสมัครขอให้อ่านร่างประกาศจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อย่างละเอียด  (ติด file pdf ตามที่แนบมาด้วยตรงนี้ค่ะ)

 

1.  กรอกใบสมัครด้วยตนเองใน website ของแพทยสภาที่ http://tmc.or.th/tcgme

2.  โอนเงินค่าสมัคร 700 บาทเข้าบัญชี

"สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"

ธนาคารทหารไทย

สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

เลขที่ 038 267 132 9  

3.  ส่งเอกสารการสมัครและใบโอเงิน **(พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด) มาที่

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซ.ศูนย์วิจัย 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

4.  เอกสารการสมัครต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

 

 

  

ระเบียบการรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการในประเทศ

(เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทาง website เท่านั้น)

 

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น จำนวน 50 ทุน สำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561   ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ  โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน และการพิจารณาทุน

  1. คุณสมบัติ

1.1เป็นแพทย์ที่นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand

1.2เป็นแพทย์ด้านอายุรศาสตร์, โรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต และ อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานใน ICU

1.3การพิจารณาจะให้ความสำคัญกับข้อ 1.1 ก่อน 1.2 และจะพิจารณาตามลำดับการสมัคร ผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

  1. กรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการลงทะเบียนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ไปก่อนล่วงหน้าก่อนได้รับทุน จะไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ได้รับทุน
  2. สมาคมฯ จะแจ้งผลการตัดสินทุนทางwebsite ของสมาคมฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 และการตัดสินของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครจะร้องเรียนใดๆ ไม่ได้

  

วิธีการสมัคร

  1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถดำเนินการสมัครดังนี้

1.1  สมัครทาง Website โดยผ่านระบบลงทะเบียน online ตามเว็บลิงค์ที่ให้นี้

 

(เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.)

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTjmH6ePS0cQfcEsNkCQShPP5I4URQEtOjfHi6IPEk6N_-mA/viewform?c=0&w=1

 

 1.2 หลักฐานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ International Sepsis Forum in Thailand (ถ้ามี)

  1. ส่งหลักฐานการนำเสนอผลงาน ทางE-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.