โปรดกรอกแบบสอบถามพื่อเข้าสู่การรับชม

*หากท่านเคยตอบแบบสอบถามแล้ว ท่านสามารถเข้าชมวีดีโอได้จาก link ที่เคยส่งให้ทางอีเมล
(สามารถตอบได้หลายข้อ)
(สามารถตอบได้หลายข้อ)

ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต


ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  

** ทั้งนี้ก่อนดำเนินการสมัครขอให้อ่านร่างประกาศจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อย่างละเอียด  (ติด file pdf ตามที่แนบมาด้วยตรงนี้ค่ะ)

 

1.  กรอกใบสมัครด้วยตนเองใน website ของแพทยสภาที่ http://tmc.or.th/tcgme

2.  โอนเงินค่าสมัคร 700 บาทเข้าบัญชี

"สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"

ธนาคารทหารไทย

สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

เลขที่ 038 267 132 9  

3.  ส่งเอกสารการสมัครและใบโอเงิน **(พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด) มาที่

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซ.ศูนย์วิจัย 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

4.  เอกสารการสมัครต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

 

 

  

ระเบียบการรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการในประเทศ

(เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทาง website เท่านั้น)

 

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น จำนวน 50 ทุน สำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561   ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ  โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน และการพิจารณาทุน

  1. คุณสมบัติ

1.1เป็นแพทย์ที่นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand

1.2เป็นแพทย์ด้านอายุรศาสตร์, โรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต และ อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานใน ICU

1.3การพิจารณาจะให้ความสำคัญกับข้อ 1.1 ก่อน 1.2 และจะพิจารณาตามลำดับการสมัคร ผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

  1. กรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการลงทะเบียนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ไปก่อนล่วงหน้าก่อนได้รับทุน จะไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ได้รับทุน
  2. สมาคมฯ จะแจ้งผลการตัดสินทุนทางwebsite ของสมาคมฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 และการตัดสินของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครจะร้องเรียนใดๆ ไม่ได้

  

วิธีการสมัคร

  1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถดำเนินการสมัครดังนี้

1.1  สมัครทาง Website โดยผ่านระบบลงทะเบียน online ตามเว็บลิงค์ที่ให้นี้

 

(เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.)

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTjmH6ePS0cQfcEsNkCQShPP5I4URQEtOjfHi6IPEk6N_-mA/viewform?c=0&w=1

 

 1.2 หลักฐานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ International Sepsis Forum in Thailand (ถ้ามี)

  1. ส่งหลักฐานการนำเสนอผลงาน ทางE-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต


รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ใส่ใน Website ให้ด้วยค่ะ ใน "ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต"

ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  

** ทั้งนี้ก่อนดำเนินการสมัครขอให้อ่านร่างประกาศจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อย่างละเอียด  (ติด file pdf ตามที่แนบมาด้วยตรงนี้ค่ะ)

  1. กรอกใบสมัครด้วยตนเองใน website ของแพทยสภาที่ tmc.or.th/tcgme
  2. โอนเงินค่าสมัคร - บาทเข้าบัญชี "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"  ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เลขที่ 038 267 132 9  
  3. ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมสำเนาใบโอนเงินมาที่  

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซ.ศูนย์วิจัย 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

  1. เอกสารการสมัครต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561