Print
Hits: 11362

ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต


รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ใส่ใน Website ให้ด้วยค่ะ ใน "ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต"

ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  

** ทั้งนี้ก่อนดำเนินการสมัครขอให้อ่านร่างประกาศจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อย่างละเอียด  (ติด file pdf ตามที่แนบมาด้วยตรงนี้ค่ะ)

  1. กรอกใบสมัครด้วยตนเองใน website ของแพทยสภาที่ tmc.or.th/tcgme
  2. โอนเงินค่าสมัคร - บาทเข้าบัญชี "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"  ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เลขที่ 038 267 132 9  
  3. ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมสำเนาใบโอนเงินมาที่  

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซ.ศูนย์วิจัย 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

  1. เอกสารการสมัครต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561