ประวัติสมาคม

ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๑ กลุ่มแพทย์จำนวนหนึ่งจากสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานด้านดูแลผู้ป่วยเจ็บในไอซียูทั้งด้านวิชาการและด้านการบริการให้เป็นรูปธรรม จึงได้มีการรวมตัวกันก่อตั้ง "ชมรมเวชบำบัดวิกฤต" เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น การดำเนินงานของชมรมฯ ได้รับความสนใจและการตอบสนองที่ดีจากบุคคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้อย่างรวดเร็ว กลุ่มคณาจารย์แพทย์ผู้บุกเบิกจึงได้มอบหมายให้ พ.ต.อ. พญ. สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ (ยศขณะนั้น) ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งเป็น "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๔ โดยคณะกรรมการบริหารชุดแรก ประกอบด้วย ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ. คุณหญิง สำอางค์ คุรุรัตนะพันธ์ เป็นนายกสมาคมฯพล.ต.ท.พญ. สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ เป็นเลขาธิการฯ และ พญ. คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ เป็นเหรัญญิก

 

โดยสมาคมฯ มีชื่อย่อว่า สววท. และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Thai Society of Critical Care Medicine" ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "TSCCM" โดยกำหนดเครื่องหมายของสมาคมฯ เป็นรูปวงกลม มีรูปประเทศไทยอยู่กลาง พร้อมทั้งเส้นแสดงการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความดันโลหิต

 

 

 

 


Protocol Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม พร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 150 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

------------------------------------------------------- >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- "MeSS 2017" การประชุมวิชาการประจำปี 2560 อายุรศาสตร์เชียงใหม่