------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  ประจำปี 2558-2559

ชั้นปีที่ 2

 

ชื่อ - สกุล

สถาบัน

1

พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

ศิริราช

2

พญ.ประณิธิ ด่านพระประเสริฐ

ศิริราช

3

นพ.พุธพงศ์ นิภัสตรา  

ศิริราช

4

นพ. ประพันธ์  เหล่าพรรณราย

ศิริราช

5

พญ.กรุณา  วงษ์ตั้งมั่น

ศิริราช

6

พญ. พรรัตน์    จินดา

ศิริราช

7

วรางคณา  ตันติพรสินชัย

จุฬา

8

นพ.ปิยพล  อริยปรีชากุล

รามา

9

นพ.สมเจริญ  เทียนชัยโรจน์

รามา

10

พญ.พิมวัฒนา  ปิ่นเสม

รามา

 

ชั้นปีที่ 1

 

ชื่อ - สกุล

สถาบัน

1

พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพาณิช

ศิริราช

2

พญ. นันทิยา แพทยานันท์

ศิริราช

3

นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน

ศิริราช

4

พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

ศิริราช

5

พญ.ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี

ศิริราช

6

พญ.มัชรีรัตน์ ศรีวัชรินทร์

จุฬา

7

พญ.ฆริกานต์  อักษรชาติ

จุฬา

8

พญ.มุจลินนท์  อารีรักษ์

เชียงใหม่

9

พญ.ณิชกานต์  นาขวัญ

สงขลา

10

นพ.พัทธวุฒิ  จันทูปมา

พระมงกุฎ

11

นพ.พีรพล  ประทีปอมรกุล

วชิระ

 

 

Protocol Interhospital Critical Care Conference

ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Core Lecture in Critical Care 2018

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------