แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  ประจำปี 2558-2559

ชั้นปีที่ 2

 

ชื่อ - สกุล

สถาบัน

1

พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

ศิริราช

2

พญ.ประณิธิ ด่านพระประเสริฐ

ศิริราช

3

นพ.พุธพงศ์ นิภัสตรา  

ศิริราช

4

นพ. ประพันธ์  เหล่าพรรณราย

ศิริราช

5

พญ.กรุณา  วงษ์ตั้งมั่น

ศิริราช

6

พญ. พรรัตน์    จินดา

ศิริราช

7

วรางคณา  ตันติพรสินชัย

จุฬา

8

นพ.ปิยพล  อริยปรีชากุล

รามา

9

นพ.สมเจริญ  เทียนชัยโรจน์

รามา

10

พญ.พิมวัฒนา  ปิ่นเสม

รามา

 

ชั้นปีที่ 1

 

ชื่อ - สกุล

สถาบัน

1

พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพาณิช

ศิริราช

2

พญ. นันทิยา แพทยานันท์

ศิริราช

3

นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน

ศิริราช

4

พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

ศิริราช

5

พญ.ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี

ศิริราช

6

พญ.มัชรีรัตน์ ศรีวัชรินทร์

จุฬา

7

พญ.ฆริกานต์  อักษรชาติ

จุฬา

8

พญ.มุจลินนท์  อารีรักษ์

เชียงใหม่

9

พญ.ณิชกานต์  นาขวัญ

สงขลา

10

นพ.พัทธวุฒิ  จันทูปมา

พระมงกุฎ

11

นพ.พีรพล  ประทีปอมรกุล

วชิระ

 

 

Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 5/2560

ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<
1. sepsis congress online 2017