หลักสูตรการฝึกอบรม

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

1

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่พ.ศ. 2557

 

 

Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 5/2560

ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<
1. sepsis congress online 2017