รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2556-2558

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2556-2558

ที่ปรึกษาสมาคม ศ. คลินิกเกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสำอางค์ คุรุรัตนพันธ์
พล.อ.ท. นพ. สญชัย ศิริวรรณบุศย์
ศ. พญ. คุณนันทา มาระเนตร์
พล.ต.ท. พญ. สุวัฒนา โภคสวัสดิ์
รศ. พญ. คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
พล.อ.ต. นพ. วิบูลย์ ตระกูลฮุน
พ.อ. นพ. อดิศร วงษา
ศ. คลินิก พญ. คุณหญิงพุฑฒิพรรณี วรกิจโภคาทร
รศ. นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
พ.อ. นพ. ดุสิต สถาวร
นายกสมาคม รศ. นพ. บุญส่ง พัจนสุนทร
ผู้รั้งตำแหน่งนายก รศ. นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์
เลขาธิการ พ.อ. นพ. ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์
เหรัญญิก อ. นพ. สัณฐิติ โมรากุล
นายทะเบียน รศ. พญ. อรอุมา ชัยวัฒน์
ประธานการจัดการความรู้ พ.อ. นพ. ดุสิต สถาวร
ประธานวิชาการ นพ. วรการ วิไลชนม์
ประธานวิชาการนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ รศ. นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ พ.อ. นพ. อดิศร วงษา
ประธานสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ พ.อ. นพ. ภูษิต เฟื่องฟู
ประธานวิจัย รศ. นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
สาราณียกร ผศ. นพ. สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
ปฏิคม ผศ. นพ. สหดล ปุญญถาวร
กรรมการกลาง ศ. พญ. สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
ผศ. พญ. วรรณวิมล แสงโชติ
พ.ต.ต. นพ. ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี
พญ. ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์
อ.นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร
กรรมการส่วนภูมิภาค
รศ. นพ. ชายชาญ โพธิรัตน์
ผศ. นพ. รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
นพ. นรวีร์ จั่วแจ่มใส
นพ. รัฐภูมิ ชามพูนท
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมวิชาการประจำปี 2556 และการอบรมระยะสั้น วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

SITEMAP

 

 

 

 

 

 

Go to top