การชำระเงิน
1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา รพ. พระมงกุฎเกล้า   
เลขที่ 038-2-67132-9 
ชื่อบัญชี “สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย”
จำนวน 460.-บาท (สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
 
2. ส่งสำเนาใบโอนเงินทาง e-mail: criticalcarethai@hotmail.com
หรือ โทรสาร 02-718-2255
แจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน  และสำหรับส่งหนังสือ

Products

หนังสือ All About Critical Care: Toward critical care excell

*หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ...

Sales price: 600.00 บาท
Price / kg:

หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials

*เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย ...

Sales price: 460.00 บาท
Price / kg:

หนังสือ The Acute Care

*หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้

Sales price: 600.00 บาท
Price / kg:

หนังสือ The Best ICU

*หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้...

Sales price: 800.00 บาท
Price / kg:

หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบ

Sales price: 199.00 บาท
Price / kg: