การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10
15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 หนังสือ ICU Everywhere
หนังสือ ICU Survival Guidebook
เปลี่ยนสถานที่ประชุม เป็น ห้อง เฉลิม พรมมาส ตึก อปร. ชั้น 1
CHOC2019
3-4 สิงหาคม 2562 , โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.