จดหมายเชิญประชุม

   

ขอเชิญบริษัท/ห้างร้านร่วมสนับสนุนการจัด

Luncheon symposium / ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ / และอื่น ๆ)

 

ที่พักงานประชุม วิชาการปี 61

- ใบจองห้องพัก ที่เซนทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

- ใบจองห้องพัก Northgate / แผนที่การเดินทาง Northgate