ขอเรียนเชิญบริษัท/ห้างร้าน ประชุมเลือกตำแหน่งบูธ
ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิศิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 กองศัลยกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า
หนังสือ CHOC
การดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อก
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10
15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 หนังสือ ICU Everywhere
หนังสือ ICU Survival Guidebook

ระเบียบการรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการในประเทศ

(เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทาง website เท่านั้น)

 

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น จำนวน 50 ทุน สำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561   ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ  โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน และการพิจารณาทุน

  1. คุณสมบัติ

1.1เป็นแพทย์ที่นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand

1.2เป็นแพทย์ด้านอายุรศาสตร์, โรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต และ อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานใน ICU

1.3การพิจารณาจะให้ความสำคัญกับข้อ 1.1 ก่อน 1.2 และจะพิจารณาตามลำดับการสมัคร ผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

  1. กรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการลงทะเบียนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ไปก่อนล่วงหน้าก่อนได้รับทุน จะไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ได้รับทุน
  2. สมาคมฯ จะแจ้งผลการตัดสินทุนทางwebsite ของสมาคมฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 และการตัดสินของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครจะร้องเรียนใดๆ ไม่ได้

  

วิธีการสมัคร

  1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถดำเนินการสมัครดังนี้

1.1  สมัครทาง Website โดยผ่านระบบลงทะเบียน online ตามเว็บลิงค์ที่ให้นี้

 

(เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.)

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTjmH6ePS0cQfcEsNkCQShPP5I4URQEtOjfHi6IPEk6N_-mA/viewform?c=0&w=1

 

 1.2 หลักฐานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ International Sepsis Forum in Thailand (ถ้ามี)

  1. ส่งหลักฐานการนำเสนอผลงาน ทางE-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.