สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

   
  ขอเชิญแพทย์ พยาบาล ท่านอาจารย์ ท่านคลากรสหสาขาวิชาชีพที่สนใจงานเวชบำบัดวิกฤตทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 1st Advanced BREATH BREathing Assistance in THailand ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2559 ณ อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม และรายละเอียดานประชุมวิชาการ 1st Advanced BREATH BREathing Assistance in THailand ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2559 ณ อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   
 
   
   
1. ส่งใบสมัครทาง e-mail (E-mail: tsccmconference@gmail.com  หรือ Fax (02-718-2255)  เท่านั้น
2. เนื่องจากรับจำนวนจำกัด  สมาคมฯ จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มแล้ว