------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการและการอบรมระยะสั้นประจำปี 2556 Critical Care Medicine 2013

  

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งปีนี้เราจัดระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม นี้ ที่โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao กรุงเทพมหานคร เหมือนเดิมครับ

 

เวชบำบัดวิกฤตเป็นสาขาวิชาการทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในแต่ละปี ทั้งด้านพยาธิกำเนิด หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการรักษา และ การดูแลรักษาทดแทนระบบอวัยวะระบบต่างๆ ที่ล้มเหลว ปีนี้ท่านประธานวิชาการในการประชุมวิชาการประจำปีนพ.วรการ วิไลชนม์ และ รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ที่ปรึกษาและประธานวิชาการนานาชาติของสมาคมฯ ได้กำหนดหัวข้อหลักในการประชุมวิชาการประจำปี “Critical Care Medicine 2013: From Global Perspective to Everyday Practices” โดยยังคงแนวคิดของสมาคมฯที่จะให้นักเวชปฏิบัติในสหสาขาวิชาชีพด้านเวชบำบัดวิกฤตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลั่นกรองนำองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์สู่การปฏิบัติจริงและเกิดผลที่ดีและเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วยระยะวิกฤต หัวข้อการประชุมจึงมีทั้งความรู้พื้นฐาน ความก้าวหน้า และวิชาการล้ำหน้าในหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การบรรยายระหว่างการประชุมจะจัดแบ่งเป็น 5 ห้อง 54 หัวข้อเรื่องตามความสนใจและระดับประสบการณ์ของผู้เข้าประชุมแต่ละท่านคือ Fundamental CCM, Advance CCM, Basic sciences, Shock และความก้าวหน้าเชิงลึกจำเพาะเรื่อง รวมทั้งมีหัวข้อ Meet the expert sunrise sessions อีก 10 หัวข้อเรื่องที่มักมีประเด็นข้อคำถามในทางปฏิบัติและการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยวิกฤตที่พบบ่อยอีกด้วยที่ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมและซักถามจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องได้โดยตรง

 

นอกจากการจัดประชุมวิชาการประจำปี ทางสมาคมฯโดยท่านประธานคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ พ.อ.นพ.ดุสิต สถาวร และทีมงานยังได้จัดให้มี Pre-congress educational programs ในวันที่ 25 ธันวาคม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ลึกจำเพาะด้านที่ผสมผสานทั้งการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ(ในบางหัวข้อ) เช่น Intensive hemodynamic monitoring, Radiologic imaging and interventions in the ICU, Respiratory Care, Therapeutic Hypothermia, Palliative care and communication in the ICU, Renal replacement therapy(RRT) in ICU เป็นต้น

 

เนื่องจากความหลากหลายทางวิชาการ ประสานกับสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในเวชปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤต การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตและการอบรมระยะสั้นของสมาคมจึงเหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ห้องพักฟื้นหลังการดมยา เป็นต้น ด้วยข้อจำกัดของห้องประชุมและระบบอำนวยความสะดวกรองรับการจัดประชุมทางคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจึงต้องขออนุญาตจำกัดผู้เข้าประชุมจำนวนไม่เกิน 1200 ท่าน เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสสำคัญในการเข้าร่วมประชุมในปีนี้ผมขอเชิญชวนให้ท่านรีบสมัครเข้าประชุมตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับ..... และพบกันที่ Centara Grand at Central Plaza Ladprao นะครับ

Protocol Interhospital Critical Care Conference

ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Core Lecture in Critical Care 2018

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------