งานประชุม "CHOC"

รายชื่อผู้ลงทะเบียน CHOC ที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

รหัสลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล

ID00001 นพ. ศุภวิชญ์ คูณทวีทรัพย์

ID00002 นาย พงศ์พัฒน์ หลิ่ววรกูล

ID00003 นพ. ธนิศร หาญศิริการ

ID00004 พญ. ธันยพร ตั้งตรงจิตร

ID00005 นพ. ประพันธ์ เหล่าพรรณราย

ID00008 พญ. ดุจรัตน์ สมบูรณ์วิบูลย์

ID00009 นพ. ปฐวี มงคลนาค

ID00010 พญ. นวลแพร กิติสิน

ID00011 นพ. ปวริศ สิขเรศตระกูล

ID00012 พญ. นันทิยา แพทยานันท์

ID00013 พญ. ณัฐธยาน์ เรขะธีระโรจน์

ID00014 พญ. ฆริกานต์ อักษรชาติ

ID00015 นพ. ปริวัฒน์ ภู่เงิน

ID00016 นพ. เกียรติชัย ดาวรัตนชัย

ID00017 พญ. พรทิพา ตันติบัณฑิต

ID00019 นพ. คุปตภัค พันธุ์สืบ

ID00022 นพ. ยุทธนา   อภิชาตบุตร

ID00024 พญ. กิตติญา วิจิตรมาลา

ID00028 พญ. พิมสาย คุณากร

ID00029 พญ. ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี

ID00030 นพ. กุลชาติ เอกภูมิมาศ

ID00032 นพ. ชยุตม์ ตรีกิตติวงศ์

ID00033 นพ. ฉัตรชัย เลาห์ภากรณ์

ID00036 พญ. ณัฏฐิดา โอวัฒนาพานิช

ID00037 พญ. พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

ID00039 พญ. ลาวัณย์ แจ่มจำรัส

ID00040 พญ. อริศรา ศิริวิริยะกุล

ID00043 นพ. พูนศักดิ์ หลิมรักษาสิน

ID00048 พญ. ไพรินทร์ ซิ้มเจริญ

ID00050 พญ. อภิญญา นาคะพงศ์

ID00051 พญ. ศิริวิมล รัฐประเสริฐ

ID00052 พญ. สุทัตตา บุญกาญจน์

ID00053 พญ. นิลวรรณ ยังเจริญ

ID00055 พญ. ปวีนุช   บุตรเจียมใจ

ID00056 พญ. ปัญชิกา ลือตระกูล

ID00057 นพ. อัครวัฒน์ นาคสุทธิ์

ID00058 พญ. ภูมิใจ ธุระสกุล

ID00059 พญ. พรรัตน์ จินดา

ID00060 นพ. จิรพงศ์ สุวรรณบุญฤทธิ์

ID00061 นพ. คันธชาติ ทัศคร

 

หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน โปรดชำระเงินภายในวันที่ 28 สิงหาคม ศกนี้ และส่งหลักฐานการโอน/ชำระเงินให้สมาคมทราบด้วย หากไม่ชำระเงินภายในกำหนด สมาคมจะขอถือว่าท่านสละสิทธิ์และสมาคมจะให้ผู้ที่สำรองชื่อไว้เข้าแทนที่ต่อไป
  2. ผู้ไม่มีรายชื่อที่ได้ชำระเงินแล้ว โปรดส่งสำเนาใบโอน/ชำระเงิน ให้สมาคมทราบด้วย

 

**ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว**

 

Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 150 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!!