19th APCCCM 2016 (SPONSOR PROSPECTUS)

ขอเชิญบริษัท/ห้างร้านที่สนใจ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจง เลือกตำแหน่งบูธ สำหรับการประชุม APCCM 2016 (13-15 ตุลาคม 2559 ณ Bangkok Conventon Centre at CentralWorld) ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

อนึ่ง เนื่องจากบูธมีจำนวนจำกัด ผู้สนใจโปรดส่งแบบแสดงความจำนงล่วงหน้าทาง e-mail (E-mail: apcccm@gmail.com; criticalcarethai@hotmail.com) หรือทางโทรสาร 02-714-2656 หากมีผู้จองเกินกว่าจำนวนบูธที่มี สมาคมฯ จะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังการส่งใบจองบูธ