2| | | ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click | | |21. The 8th Congress of the Internatio.. 

2. Annual ICU Conference 2016

June 27th, 2016
Bumrungrad International Clinic Building

----------------------------------------------------


>>> รับชมเพิ่มเติม

สมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยน e-mail เป็น "criticalcarethai@hotmail.com"ASIA VENTILATION FORUM

BASIC AND ADVANCED MECHANICAL VENTILATION WORKSHOP DATE: TUESDAY 11TH OCTOBER 2016 VENUE: 3RD FLOOR, AOR POR ROR BUILDING KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL

19th APCCCM 2016

หัวข้อหลักการประชุม “All about critical care” ในวันที่ 12-15 ตุลาคม 2559 ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นพร้อมกับ...

TSCCM Events

 Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 Pre-congress
"Criitcal Care Strategies to Improve Outcom in Complicated Surgical Patient" 16 กรกฎาคม 2559 แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน.
 Interhospital Critical Care Conference
ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมตั้งภรณ์พรรณ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
 19th APCCCM 2016
SPONSOR PROSPECTUS : ขอเชิญบริษัท/ห้างร้านที่สนใจ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจง เลือกตำแหน่งบูธ...
 1st Advanced BREATH BREathing Assistance in THailand
: ขอเชิญแพทย์ พยาบาล ท่านอาจารย์ ท่านคลากรสหสาขาวิชาชีพที่สนใจงานเวชบำบัดวิกฤตทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ...
 สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการและการอบรมระยะสั้นประจำปี 2558 Critical Care Medicine 2015
: The Acute Care ระหว่างวันที่ 16,17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok...

TSCCM News

 Protocol Interhospital Critical Care Conference
CASE II : พญ. ณิชกานต์ นาขวัญ
 Protocol Interhospital Critical Care Conference
CASE I : นพ. พีรพล ประทีปอมรกุล

รายการสินค้า

หนังสือ The Acute Care หนังสือ The Acute Care

หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อ...

  600.00  บาท
หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบทเป็นเพียงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลของ...

  199.00  บาท