สมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยน e-mail เป็น "criticalcarethai@hotmail.com"

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

Best of the Advanced BREATH วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ อาคารสุจิณโณ ชั้น 15 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟง Interhospital Critical Care Conference

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.15-15.00 น. ณ หองประชุมทางไกล ตึกราชนครินทร ชั้น M คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียง

Best of The Advanced BREATH

Best of The Advanced BREATH

ปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ...

ECCC2017

13th Emirates Critical Care Conference. 6-8 April 2017, Event Center, Dubai Festival City, UAE.

 19th APCCCM 2016
หัวข้อหลักการประชุม “All about critical care” ในวันที่ 12-15 ตุลาคม 2559 ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นพร้อมกับ...
 Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

TSCCM News

 ASIA VENTILATION FORUM
BASIC AND ADVANCED MECHANICAL VENTILATION WORKSHOP DATE: TUESDAY 11TH OCTOBER 2016 VENUE: 3RD FLOOR, AOR POR ROR BUILDING KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
 Pre-congress
"Criitcal Care Strategies to Improve Outcom in Complicated Surgical Patient" 16 กรกฎาคม 2559 แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน.
 Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมตั้งภรณ์พรรณ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
 19th APCCCM 2016
SPONSOR PROSPECTUS : ขอเชิญบริษัท/ห้างร้านที่สนใจ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจง เลือกตำแหน่งบูธ...
 สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการและการอบรมระยะสั้นประจำปี 2558 Critical Care Medicine 2015
: The Acute Care ระหว่างวันที่ 16,17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok...

รายการสินค้า

หนังสือ All About Critical Care: Toward critical care excell หนังสือ All About Critical Care: Toward critical care excell

(หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559) หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดหนังสือ...

  600.00  บาท
หนังสือ The Acute Care หนังสือ The Acute Care

หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อ...

  600.00  บาท
หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบทเป็นเพียงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลของ...

 199.00  บาท

Protocol Interhospital Critical Care Conference

วันที่ 1 มีนาคม 2560

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<
1. ECCC2017